กรมควบคุมโรค แจงกิจกรรมการตลาด “คลาสโยคะเบียร์” ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์