คปภ.เฉือดตัวแทน-นายหน้าผิดกฎ 17 ราย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คปภ. ลงโทษอย่างเคร่งครัดด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต ไตรมาสที่ 2 ของปี 60  ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยรวม 17 ราย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน  คปภ. ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน จึงได้ดำเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัดด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต ไตรมาสที่ 2 ของปี 60  ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยรวม 17 ราย โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 6 (4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต (วินาศภัย) พ.ศ. 2556

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทั้ง 17 ราย จะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับสาเหตุของการกระทำความผิดของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยที่นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตในครั้งนี้  เกิดจาก 4 กรณี ได้แก่ ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้นำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัท กระทำการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ยินยอมให้ผู้อื่นที่มิได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตให้กับบุคคลเอาประกันภัยกับบริษัทในนามตนเอง และชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยทำสัญญาประกันภัยโดยมิได้อธิบายเงื่อนไขให้ชัดแจ้ง

"ที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับคุณภาพของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ตั้งแต่กระบวนการก่อนการขาย การเสนอขายตลอดจนการให้บริการหลังการขาย อีกทั้งมีการอบรม การสอบ การขอต่ออายุ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้เอาประกันภัยไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ  จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษตัวแทนหรือนายหน้า ที่มีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบและฝ่าฝืนกฎกติกาที่กำหนดโดยเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง"

สำหรับวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย จำนวนทั้งสิ้น 526,951 ราย โดยแบ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 273,853 ราย ตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน 19,984 ราย นายหน้าประกันชีวิต จำนวน 106,143 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 126,971 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ