สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร 17.19 น.