การบินไทย เปิดบินกรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ เกาะบาหลี ตามปกติ