ก.เกษตรฯ รับกาฬสินธุ์ เป็นรายแรกร้องพิรุธโครงการ 9101