พบพื้นที่ลักลอบ “ปลูกฝิ่น” ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวน