4 ทศวรรษความเหมือนที่แตกต่างจาก "ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร"