ผู้ค้าปากคลองตลาด บ่นเงียบเหงา ขายกุหลาบได้น้อยกว่าทุกปี