ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด เร่งฉีดยาวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าเพื่อคุมจุดเสี่ยง