ก.ศึกษาธิการ พบ 3 ข้าราชการเอี่ยวทุจริต “กองทุนช่วยเด็กยากจน”