ก.ยุติธรรม ยันช่วยเหลือเกษตกรบุรีรัมย์ 222 คน แพะคดีปุ๋ย 40 ล้าน จนสิ้นสุด