“โต ซิลลี่ฟูลส์” ขอโทษ ไม่มีเจตนาพูดกระทบศาสนาอื่น