เปิดโมเดล “โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม” ป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงในรถโรงเรียน