ราชวงศ์อังกฤษเตรียมย้ายที่ประทับ เปิดทางซ่อมวังบักกิงแฮม