กรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรม “จ.อ.สมาน” วันที่ 2