ประธานชมรมพยาบาล รพ.สต. แจง พยาบาลที่จ่ายยาแทนเภสัช ต้องผ่านการอบรม