ก.ท่องเที่ยวฯ ยังไม่ใช้มาตรการด้านวีซ่า เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีน