บัลเล่ต์ “มโนห์รา” พระปรีชาสามารถในหลวง ร.9 นำความเป็นไทยสู่สากล