สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานคติธรรมเนื่องในวันเด็ก 2562