การบินไทยบินไปยุโรปตามปกติ ใช้น่านฟ้าจีนแทนปากีสถาน