เปิดประวัติ “นพดล ปัทมะ” จากนักกฎหมายดาวรุ่ง สู่ที่ปรึกษากฎหมาย “ชินวัตร”