หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครโครงการ “สลาก 80” ทุกแพลตฟอร์ม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครโครงการ “สลาก 80” ปี 2565 ผ่านหลายช่องทาง

หลังจากคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนดโรดแมป ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แนวทางประกอบด้วย การขยายจุดจำหน่ายโครงการ "สลาก 80" ,การเปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 ราย และการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยการขยายจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” ในปี 2565 และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ ดังนี้

กองสลากฯ เล็งพิจารณาขายออนไลน์ แก้ปัญหายี่ปั๊วขายหวยแพง

กองสลากฯ ส่งของขวัญปีใหม่ “โครงการสลาก 80” เริ่มจำหน่วยงวดแรก 17 ม.ค.65 ในพื้นที่ กทม. และนนทบุรี

​นายกฯ งัด ม.44 เพิ่มโทษขายสลากฯเกิน80 บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครโครงการ “สลาก 80” ทุกแพลตฟอร์ม

"เช็ก 5 อาการโอมิครอน" ที่แพทย์ตรวจพบในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด

ระยะที่ 1 ขยายจุดจำหน่ายในเชิงลึก โดยพิจารณาเพิ่มเขต/อำเภอละ 1 จุดจำหน่าย จากรายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองของแต่ละเขต/อำเภอ จำนวน 169 ราย ตามอนุมัติของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

- กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีจุดจำหน่าย “สลาก 80” จำนวน 39 จุดจำหน่าย สามารถขยายจุดจำหน่ายตามบัญชีสำรองของแต่ละเขต/อำเภอที่เหลืออยู่ เพิ่มเติมได้จำนวน 31 จุดจำหน่าย

- จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันมีจุดจำหน่าย “สลาก 80” จำนวน 5 จุดจำหน่าย สามารถขยายจุดจำหน่ายเพิ่มเติมจำนวน 5 จุดจำหน่าย

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามแผนการขยายจุดจำหน่ายฯ ระยะที่ 1 โดยเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองเป็นเครือข่าย GLO Official Sellers ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี ลำดับถัดไป ตามแนบท้ายประกาศสำนักงานฯ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเครือข่าย GLO Official Sellers จำนวน 36 ราย (31 เขต/5 อำเภอ) ให้มาแสดงตน และเข้ารับการอบรมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการ “สลาก 80” ปี 2565 (ระยะที่ 1) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา

โดยหลังจากการอบรมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” มีตัวแทนจำหน่ายรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานฯ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานฯ ตามโครงการ “สลาก 80” จำนวน 34 ราย และมีผู้ที่ขอสละสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 2 ราย ได้แก่ เขตสาทร และเขตบางบอน ซึ่งทั้ง 2 เขตไม่มีผู้ขึ้นบัญชีสำรองคงเหลือ ดังนั้น มีตัวแทนจำหน่ายจากบัญชีสำรองที่เข้าร่วมโครงการ “สลาก 80” ประจำปี 2565 (ระยะที่ 1) รวมทั้งสิ้น 34 ราย จาก  29 เขต และ 5 อำเภอ โดยจะเริ่มจำหน่ายสลากงวดแรกงวดวันที่ 17 มกราคม 2565 รวมมีจุดจำหน่ายสลาก 80 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 78 จุดจำหน่าย ก่อนดำเนินการเปิดรับสมัครในระยะที่ 2 

ระยะที่ 2 ขยายจุดจำหน่ายในเชิงกว้าง โดยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายรายเดิม

- ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 75 จังหวัด อำเภอละ 1 – 2 จุดจำหน่ายรวมจำนวนไม่เกิน 1,000 จุดจำหน่าย คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ “สลาก 80” เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป (รายเดิม) ที่มีรหัสตัวแทนจำหน่ายอยู่ในจังหวัดนั้น

เช็กพิกัด! รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 ทั้งจองคิวออนไลน์ - walk in เริ่ม 23 ธ.ค. 64

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “สลาก 80”

- ต้องมีจุดจำหน่ายที่มีลักษณะอยู่กับที่อย่างถาวร เช่น อาคาร บ้าน  ห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน ร้านค้า ซุ้มขายของ หรือพื้นที่ให้เช่าชัดเจนโดยมีสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ ที่สามารถตรวจสอบได้ โดยห้ามเคลื่อนย้ายจุดจำหน่าย และห้ามเร่ขาย

- ต้องมีสถานที่จำหน่าย และที่ทำการไปรษณีย์ที่จะรับสลากอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับที่ตนเองสมัคร

- สถานที่ต้องอยู่ในทำเลที่เหมาะสมสามารถจำหน่ายสลากได้ประจำทุกวัน และ/หรืออยู่ในทำเลที่อยู่ในชุมชนหรือมีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมาก

วิธีการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สลาก 80”

- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตัวแทนจำหน่ายที่สมัครเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคัดกรองและจัดกลุ่มตัวแทนจำหน่ายเบื้องต้นตามเขตพื้นที่

- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายจริงของผู้สมัครที่แจ้งไว้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามลำดับโดยใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ, การลงพื้นที่ หรือวิธีการอื่น ๆ สำหรับผู้สมัครส่วนภูมิภาค ต้องมีการรับรองจากที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย หากพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะถือว่าผิดหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด จะไม่นำรายชื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก

- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านหลักเกณฑ์รายจังหวัดเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

- หากมีผู้ผ่านเกณฑ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกเกินกว่าจำนวนที่ต้องการ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะใช้วิธีคัดเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม (Random Sort) หรือวิธีการอื่นใดที่มีความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด

เงื่อนไขที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ “สลาก 80” ต้องปฏิบัติ

ด้านสถานที่จำหน่าย

- ต้องจำหน่ายสลาก ณ จุดจำหน่ายที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานฯ เท่านั้น ห้ามเคลื่อนย้ายจุดจำหน่าย หรือเร่ขาย

- ต้องจัดบริเวณจุดจำหน่ายให้เห็นอย่างชัดเจน และห้ามใช้จุดจำหน่าย รวมถึง ตัวแทนจำหน่ายและบริวารที่ร่วมจำหน่ายสลากของโครงการไปจัดตั้งแผงจำหน่ายสลากเกินราคาในบริเวณเดียวกัน

- ต้องมีกล้องวงจรปิดบริเวณจุดจำหน่ายสลากของตน บันทึกการซื้อ-ขายสลากเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีการตรวจสอบ หรือร้องเรียนต่าง ๆ

- ต้องแจ้งข้อมูลจุดจำหน่าย วัน เวลา ที่จำหน่าย ระยะเวลาการจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน My GLO รวมถึงจัดทำป้ายแสดงวัน เวลาในการเปิด-ปิดร้าน บริเวณจุดจำหน่ายให้ประชาชนทราบ

- ต้องแต่งกาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายตามที่สำนักงานฯ กำหนด

- กรณีที่จำหน่ายสลากหมดแล้ว ห้ามมิให้นำสลากที่อื่นมาขายเกินราคาที่จุดจำหน่ายของโครงการ โดยเมื่อจำหน่ายหมดแล้วให้มีป้ายแจ้งว่า “สลากจำหน่ายหมดแล้ว”

วันเดียวเท่านั้น! WALK IN ฉีด "โมเดอร์นา"เข็ม 3 ฟรี ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ด้านวิธีการจำหน่ายสลาก

- ต้องจำหน่ายสลากตามรูปแบบที่สำนักงานฯ จัดสรรให้เท่านั้น พร้อมทั้งประทับตราสัญลักษณ์ตามที่ได้รับจากสำนักงานฯ บนสลากทุกฉบับที่จำหน่าย

- ต้องจำหน่ายสลากให้แก่ลูกค้าผ่านระบบแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และ“เป๋าตัง” เท่านั้น และครบตามจำนวนสลากที่ได้รับไปจำหน่าย

- ต้องจำหน่ายสลากด้วยวิธีจำหน่ายปลีกกับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ไม่เกินรายละ 20 ใบต่องวด และห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนำไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง และห้ามขายให้กับตัวแทนจำหน่าย ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ที่ได้รับสลากไปจำหน่าย

- ห้ามนำสลากไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ

- ต้องไม่นำสลากแบบรวมชุดเกินกว่าที่สำนักงานฯ กำหนด หรือสลากเกินราคามาจำหน่ายที่จุดจำหน่ายของโครงการ

- บุคคลที่จำหน่ายสลากและจุดที่จำหน่ายสลากตามโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกันกับจุดที่มีการขายสลากเกินราคา

 -หากตรวจพบว่าท่านหรือบริวารร่วมจำหน่ายมีการขายสลากเกินราคาบริเวณจุดจำหน่าย “สลาก 80” จะถือว่าท่านไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานฯ กำหนด

ด้านการปฏิบัติตามสัญญาตัวแทนจำหน่าย

- ต้องวางหลักประกันในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าราคาสลากที่ได้รับ หากมีการปฏิบัติผิดสัญญาจะถูกยึดเงินประกันตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

- ต้องสามารถปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครโครงการ “สลาก 80” ทุกแพลตฟอร์ม

กทม. ยกระดับเตรียมรับมือสถานการณ์ "โอมิครอน" ระบาด พร้อมเพิ่มจุดฉีดวัคซีน เข็ม 3

เปิดลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

การเปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 ราย ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- สัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจำหน่ายสลากด้วยตนเองได้

- มีภูมิลำเนาในเขตที่ตนเองจะเป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่สมัครเป็นผู้มีสิทธิซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ภูมิลำเนาดังกล่าวให้ถือเอาตามทะเบียนบ้าน

- มีความสามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง

- ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม หรือไม่เป็นพาหะนำโรคติดต่อ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

- เป็นผู้ที่ได้รับสลากเพียงระบบเดียวหมายถึง ไม่เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้หมายความรวมถึง สมาชิกของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับการจัดสรรสลากจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลนั้น ๆ

- ไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานฯ หรือลูกจ้างคู่สัญญาตามสัญญาจ้างเหมาบริการกับสำนักงานฯ หรือเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว

- ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

- ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา เว้นแต่เป็นการบวชชั่วคราวตามประเพณีนิยม

- ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537

กรณีคนพิการ ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหากไม่สามารถจำหน่ายสลากด้วยตัวเอง ไม่ให้นำความตาม (4) มาบังคับ แต่ต้องระบุผู้ดูแลที่แจ้งไว้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถจำหน่ายสลากแทน และผู้ดูแลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1. ด้วย

วิธีการรับสมัคร และการคัดเลือก

- สำนักงานฯ ออกประกาศเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะขึ้นบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยให้ผู้สมัครทั้งส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และประจำจังหวัดยื่นสมัครผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th โดยให้ผู้สมัครแนบเอกสารหลักฐาน (อัพโหลดผ่านระบบการรับสมัคร) เช่น ทะเบียนบ้าน ฯลฯ พร้อมระบุสถานที่จำหน่าย และปณ.ที่จะรับสลาก ซึ่งจะต้องอยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองข้อมูลของตนเอง และยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนยืนยันการสมัคร

- สำนักงานฯ นำข้อมูลรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด คัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามคุณสมบัติข้อ 1. หากพบว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่นำรายชื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก

1.ให้สำนักงานฯ นำข้อมูลรายชื่อที่ผ่านการคัดกรองตามข้อ

2.มาแยกข้อมูลผู้สมัครเป็นรายจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงจำนวนผู้สมัครในแต่ละจังหวัด แล้วนำมาคำนวณกำหนดสัดส่วนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละจังหวัดจากกรอบจำนวน 200,000 คน ดังนี้

กทม. ยกเลิกจัดงานปีใหม่ - สวดมนต์ข้ามปี 2565 ลานคนเมือง หวั่นโอมิครอนแพร่กระจาย

 - คณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ดำเนินการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม (Random Sort) ทั้งส่วนกลางและรายจังหวัดตามสัดส่วนให้ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ, บุคคลภายนอก และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

- สำนักงานฯ นำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพิจารณา ดังนี้ อนุมัติรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 (ทำรายการจองในวันที่ 5 – 6 เมษายน 2565 และสลากซื้อในวันที่ 19 เมษายน 2565)

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไปทำการยืนยันตัวตนที่ บมจ.กรุงไทย ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่สำนักงานฯ มีประกาศ ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

ให้สำนักงานฯ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ที่ได้ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว โดยมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เสนอรายงานสรุปต่อคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และแจ้งยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ สำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ