เริ่มวันนี้! ประกาศห้ามนำโฟม-บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียว หูหิ้ว หลอด แก้วน้ำ ช้อนส้อม เข้าเขตอุทยาน ฝ่าฝืนปรับ 1 แสน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ ห้ามประชาชน นักท่องเที่ยว นำโฟม บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ กำหนดโทษหากฝ่าฝืนปรับสูงสุด 1 แสนบาท

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา หน้า 6 เล่ม 139 ตอนพิเศษ 79 ง หน้า 6 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 เผยแพร่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ระบุว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง ระบบนิเวศ และเป็นการควบคุมลดปริมาณขยะในอุทยานแห่งชาติ

UNDP รณรงค์ งดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว

สั่งอาหารเดลิเวอรี่ 1 ครั้ง อิ่มท้อง แต่...“สร้างขยะ 4 ชิ้น!!!”

เริ่มวันนี้! ประกาศห้ามนำโฟม-บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียว หูหิ้ว หลอด แก้วน้ำ ช้อนส้อม เข้าเขตอุทยาน ฝ่าฝืนปรับ 1 แสน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1. ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - use plastics) ได้แก่ พลาสติกหูหิ้ว ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องบรรจุอาหารพลาสติก แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) หลอดพลาสติก และช้อน - ส้อมพลาสติก เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท


2. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงนามโดย ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บุกรวบคาลานจอดห้างฯ กลุ่มลักลอบขายลูกเสือโคร่งผ่านเฟซบุ๊ก มูลค่า 4 แสนบาท

“แรมโบ้” ท้าสาบาน จับ “มังกรฟ้า” ไม่เกี่ยวหาทุนให้ พปชร.

เริ่มวันนี้! ประกาศห้ามนำโฟม-บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียว หูหิ้ว หลอด แก้วน้ำ ช้อนส้อม เข้าเขตอุทยาน ฝ่าฝืนปรับ 1 แสน

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ