นิด้าโพลเผยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เกือบ 60% ขาดโอกาสทำงาน-หารายได้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ เผยผลสำรวจ คุณภาพชีวิต : สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุไทย ปี 2565

“นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (Center for Aging Society Research – CASR) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “คุณภาพชีวิต: สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุไทย ปี 2565” เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันผู้สูงอายุ โดยได้ทำการสำรวจ วันที่ 23-25 มีนาคม 2565 จากผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทั่วประเทศ จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ "ประเทศกูมี"สะท้อนความจริงในสังคม

เปิดโพล 3 ป. ประชาชนคิดอย่างไร กับคำถาม "นายกรัฐมนตรี" คนต่อไป

 

นิด้าโพลเผยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เกือบ 60% ขาดโอกาสทำงาน-หารายได้

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97.0% จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ พบว่า 

  • 94.74% ระบุว่า ได้รับความเคารพนับถือจากผู้ที่อยู่รอบ ๆ ตัว (ทั้งคนในครอบครัว/ในชุมชนที่อยู่อาศัย) 
  • 91.47% ระบุว่า รู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยในบริเวณที่อาศัยอยู่ 
  • 83.93% ระบุว่า สถานที่ราชการหรือเอกชนที่ต้องติดต่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ
  • 72.66% ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่อยู่อาศัย
  • 62.99% ระบุว่า สามารถเดินทางจากบ้านถึงป้ายรถเมล์/ที่จอด/สถานีรถโดยสารประเภทต่าง ๆ ได้ (เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน) โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที 
  • 61.84% ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมา รายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูตนเองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือกู้ยืมเงินจากผู้อื่น
  • 50.34% ระบุว่า ในรอบเดือนที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม (เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานทำบุญ) อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  • 54.23% ระบุว่า ในบริเวณที่อยู่อาศัย มีถนนหรือทางเดินสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ (นั่งรถเข็น) สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก 
  • 54.15% ระบุว่า สามารถใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านในการติดต่อกับลูก หลาน ญาติ หรือเพื่อน 
ในขณะที่ผู้สูงอายุ 86.82% ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ได้ได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา ลงทะเบียนหรือเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หรือการฝึกอบรมความรู้จากหน่วยงานรัฐ/เอกชน 73.95% ระบุว่า ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครอย่างน้อย 1 ครั้ง และ 59.71% ระบุว่า ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำงานตามที่ต้องการ หากต้องการทำงานเพื่อหารายได้

สำหรับลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 9.52% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 25.67% มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง 21.32% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 31.76% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 11.73% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่าง 44.94% เป็นเพศชาย และ 55.06% เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง 68.55% มีอายุ 60 - 69 ปี 27.11% มีอายุ 70 - 79 ปี และ 4.34% มีอายุ 80 ปีขึ้นไป 

เปิดภาพห้องเชือดนักการเมือง"ข่มขืน"ผู้หญิง

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด เฉพาะ กทม.พุ่ง 3,110 ราย ชลบุรีรั้งอันดับ 2

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ