กางข้อกฎหมาย นำเข้า “กัญชา" ฝ่าฝืนพ.ร.บ.กักพืช เจอคุก มีโทษปรับ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมวิชาการเกษตร กางข้อกฎหมาย นำเข้า “กัญชา"ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กักพืช ฝ่าฝืนคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท “มนัญญา” ยันไม่รู้จัก ‘ทอม เครือโสภณ’ หลังอ้างรู้จักคนในพรรคภูมิใจไทย

วันที่ 27 ก.ค. 2565 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวการจับกุม นายทอม เครือโสภณ นำเข้ากัญชาจากต่างประเทศ 9.5 กิโลกรัม โดยอ้างว่ารู้จักกับคนในพรรคภูมิใจไทย ว่า เมื่อทำผิดกฎหมาย ต้องดำเนินไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมศุลกากรออกมา ก็ต้องว่าตามกฎหมาย ส่วนข้อแอบอ้างว่ารู้จากใครเป็นเรื่องคนละเรื่องกับการปฎิบัติใช้กฎหมาย

"ทอม เครือโสภณ" โต้ไม่ได้ถูกจับปมนำเข้ากัญชา ยัน เอกสารถูกต้องตามกม.

แจ้งจับ"ทอม เครือโสภณ" สำแดงเท็จนำเข้ากัญชา

น.ส.มนัญญา ยืนยันส่วนตัว ไม่รู้จักนายทอม ส่วนจะรู้จักคนในพรรคหรือไม่ ไม่ทราบ แต่นายทอมเคยไปขอความรู้จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรก็บอกตามขั้นตอนว่าสิ่งไหนที่ทำได้ และทำไม่ได้ ดังนั้นการมาแอบอ้างว่ารู้จักใครแต่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ได้ร่วมกันตรวจสอบการนำเข้าดอกกัญชาแห้งรวม 9.5 กิโลกรัม ผ่านผู้ขนส่งสินค้าเร่งด่วน ผู้รับสินค้าในนาม JULPAS KRESOPON นำเข้ามาโดยเที่ยวบิน FX 6195 จากสหรัฐอเมริกาและในวันเดียวกัน ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการประสานงานให้เข้าตรวจสอบดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนมากับสินค้าอื่นๆ อีกเพิ่มเติม

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า ได้รายงานให้น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ รับทราบและรัฐมนตรีฯ จนมีข้อสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรและกรมศุลกากร ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ขยายผลในการให้ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.กักพืชฯ ในส่วนของการควบคุมพืชตระกูลกัญชา ซึ่งกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

กรมวิชาการเกษตร ขอทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า การนำเข้าพืชตระกูลกัญชาต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด เนื่องจากตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ กำหนดให้ทุกส่วนของพืชตระกูลกัญชาเป็นสิ่งต้องห้ามตามรายละเอียด ดังนี้

1. ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชสกุลแคนนาบิส.(Cannabis.L.).เช่น ดอกกัญชา เป็นต้น จัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 มิ.ย.2565

2. การนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านด่านตรวจพืช ผู้นำเข้ากระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 8 ประกอบมาตรา 10 และมีบทกำหนดโทษตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ กล่าวคือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. การปฏิบัติตามข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขต้องดำเนินการ ดังนี้

3.1) การนำเข้าอาหารสำเร็จรูป ต้องยื่นหลักฐานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อาหารฯ ที่ อย.รับผิดชอบ

3.2) การนำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้องยื่นหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์

3.3) การนำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ต้องยื่นหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น การนำเข้าเส้นใยกัญชงในอุตสาหกรรมสิ่งทอต้องแนบใบอนุญาตทำโรงงานสิ่งทอ เป็นต้น

3.4) การนำเข้าทุกส่วนของพืชตระกูลกัญชามาเป็นวัตถุดิบในข้อ 3.2 และ 3.3 ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศผู้ส่งออกกำกับมาด้วย

ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลกัญชาอนุญาตนำเข้าในส่วนเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง จากทุกประเทศ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565 และผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. 2551 ต้องแจ้งนำเข้ากับด่านตรวจพืชต้องขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ต้องมีหนังสือรับรองส่วนขยายพันธุ์พืชว่ามิใช่พืชตัดต่อสารพันธุกรรม (Non GMOs Certificate) ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) จากประเทศต้นกำเนิดสินค้า และต้องผ่านการตรวจสอบศัตรูพืชจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อออกหนังสืออนุญาตให้นำสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่านตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ หรือสถานที่ใดๆ ภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการรับรองมาตรฐาน GAP พืชตระกูลกัญชาไปแล้วตั้งแต่ปี 2564 ปัจจุบันได้รับการรับรอง GAP ในแปลงปลูกพืชตระกูลกัญชาไปแล้วทั้งสิ้น 12 ราย หากพบเบาะแสการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่ด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตรทุกแห่งทั่วประเทศ

“คนละครึ่ง เฟส 5”ไทม์ไลน์รายเก่ายืนยันสิทธิ - เปิดลงทะเบียนรายใหม่

“พีพีทีวี” ถ่ายทอดสด โค้งสุดท้าย MUT 2022 “รอบพรีลิมฯ – รอบตัดสิน” ลุ้นหน้าจอ! สาวงามคนไหนจะคว้ามง?

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ