ลอยกระทง 2565 งดปล่อยโคมลอยในเขตรอบสนามบิน ฝ่าฝืนโทษหนักสุดประหารชีวิต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เทศกาลลอยกระทง ทอท.ขอความร่วมมือ งดปล่อยโคมลอยในเขตรอบสนามบิน ฝ่าฝืนอาจโดนโทษสูงสุดประหารชีวิต

ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2565 คือ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565 ในบางพื้นที่มักจะมีการจัดกิจกรรมปล่อยโคมลอย โคมควัน โดยในส่วนของ AOT ซึ่งบริหารสนามบินหลัก 6 แห่งของประเทศไทย คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นสู่ท้องฟ้า

กางแผนที่เที่ยว “ลอยกระทง 2565” แลนด์มาร์กสำคัญทั่วไทย

"วันลอยกระทง" 8 พ.ย.65 ชมปรากฎการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” เห็นด้วยตาเปล่าทุกภาคทั่วไทย

ลอยกระทง 2565 ตระการตาชมทัศนียภาพ ไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 13 แห่ง

เช่น การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน พลุ ตะไล บั้งไฟ ดอกไม้ไฟ ลูกโป่ง การปล่อยแสงเลเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) ที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน และการมองเห็นของนักบิน โดยเฉพาะในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ (บริเวณสนามบินและโดยรอบสนามบิน) 

ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 59/1 และ 59/2 โดยระบุการกำหนดโทษ คือ “มาตรา 59 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 109/1 มาตรา 109/2 และมาตรา 109/3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497, มาตรา 109/1 ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยานภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 59/1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มาตรา 109/2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59/2 หรือประกาศที่ผู้อำนวยการประกาศตามมาตรา 59/2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มาตรา 109/3 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศตามมาตรา 59/3 วรรคหนึ่งหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 59/3 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

รวมทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มาตรา 18 (2) ได้ระบุว่า ผู้ใดกระทำการให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหาย จนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้หรือเป็นเหตุ หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างบิน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 600,000 บาท ถึง 800,000 บาท

นอกจากนี้ ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2563 ห้ามมิให้การปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน บั้งไฟ พลุ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศโดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามปล่อยแสงเลเซอร์ในบางพื้นที่ และตามประกาศ กพท. เรื่อง แนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยโดรนต้องขออนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายก่อนทุกครั้งและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด 

สำหรับพื้นที่นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ขอให้ผู้ที่ต้องการปล่อยโคมลอยฯ ตรวจสอบรายละเอียด ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือประกาศจังหวัดที่ต้องการจะปล่อย ซึ่งจะระบุรายละเอียดของพื้นที่ที่สามารถอนุญาตปล่อยได้ โดยในการจะปล่อยนั้นต้องดำเนินการขออนุญาตล่วงหน้าจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในพื้นที่นั้นๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับความนิยมในการปล่อยโคมลอยฯ เช่น 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศไม่อนุญาตให้มีการจุดและปล่อยโคมลอยฯ ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 (พื้นที่สีแดง) อย่างเด็ดขาด ในพื้นที่ 6 อำเภอ คือ (1) อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทุกตำบล (2) อำเภอหางดง ทุกตำบล (3) อำเภอสารภี ใน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลขัวมุง ดอนแก้ว ท่าวังตาล หนองผึ้ง และสันทราย (4) อำเภอแม่ริม ใน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนแก้ว ริมใต้ แม่สา เหมืองแก้ว และริมเหนือ (5) อำเภอสันทราย 1 ตำบล คือ ตำบลหนองหาร และ (6) อำเภอสันป่าตอง 1 ตำบล คือ ตำบลทุ่งต้อม 

สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ได้กำหนดระยะเวลาในการจุดหรือปล่อย คือ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือยี่เป็ง ให้ปล่อยได้ในคืนวันลอยกระทงเล็ก และวันลอยกระทงใหญ่ ระหว่างเวลา 19.00 – 01.00 น. ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยต้องแจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน 30 วัน หลังจากได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ต้องแจ้ง ทชม.หรือ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ก่อน 14 วัน ซึ่งจะมีประกาศแจ้งเตือนผู้ทำการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM) ให้รับทราบต่อไป 

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565 มีสายการบินต่างๆ พิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน เพื่อลดความเสี่ยง และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอยฯ จำนวน 77 เที่ยวบิน โดยมีเที่ยวบินยกเลิก 53 เที่ยวบิน เที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลา 24 เที่ยวบิน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565)

จังหวัดเชียงราย ได้มีประกาศกำหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ได้แก่ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล ตำบลบ้านดู่ ตำบลริมกก ตำบลรอบเวียง ตำบลเวียง ตำบลสันทราย ตำบลท่าสาย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลบัวสลี อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลดงมหาวัน ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเมืองชุม ตำบลเวียงชัย และอำเภอเวียงชัย 

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ทชร.ได้รับความร่วมมือจากสายการบินพิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาทำการบิน จำนวน 10 เที่ยวบิน เพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอยฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565) 
 

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ