ดีเอสไอ ตั้งทีมโฆษกชุดใหม่ เสริมภาพลักษณ์องค์กร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ดีเอสไอ ตั้งทีมโฆษกใหม่ เน้นงานประชาสัมพันธ์-เสริมภาพลักษณ์องค์กร

วันที่ 20 ม.ค. 2566 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 93 / 2566เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงโฆษกกรมสอบสวนคคีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

DSI สั่งยุบชุดปฏิบัติการข่าว หลังตบทรัพย์กลุ่มทุนจีนเทา

พักราชการ 5 เจ้าหน้าที่ DSI ตบทรัพย์กลุ่มจีนเทา แลกปล่อยตัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราขการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545)อธิบดีกรมสวนคดีพิเศษจึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมสอบสวนดีพิเศษ ที่ 496/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกร่มสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกและแต่งตั้งโซษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบ

1.1. นางพิชญา ธารากรสันติ เป็นโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

1.2 นางสาวทิทยาภรณ์ ชูรัตน์ เป็นรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

1.3 บุคลากรในสังกัดส่วนประขาสัมพันธ์ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกฯ สำนักงานเลขานุการกรม

1.4 บุคลากรในสังกัดศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษก ฯ องค์กร

2. อำนาจหน้าที่

2.1 ให้โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข่าวของทางราชการและการบริการข่าวสารของทางราชการ ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าต้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว

การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2557รวมถึงภารกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงานตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายในการปฏิบัติ

2.2 ให้เจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหน้าที่ประสานงานและติดตามผล การดำเนินงานที่สำคัญของทุกหน่วยงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษและรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิศษในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่สื่อมวลขนและประชาขนตามความจำเป็นและเหมาะสม

การมอบหมายงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด

2.3 ให้โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจเชิญบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกขน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่บทบาท ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาให้ข้อมูลหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

2.4 ให้โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ประจำคณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ