ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศกำหนด 4 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อโรงรับจำนำ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศมติคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ กำหนด 4 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อโรงรับจำนำ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศมติคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อโรงรับจำนำ ซึ่งลงนามโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ

เนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า โดยที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำนาจพิจารณาชื่อโรงรับจำนำ ซึ่งกำหนดไว้ในคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ (แบบ จ.1) ตามมาตรา 6 (3) แห่ง พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505

“ใบสน”นำทัพกำปั้นสาวไทยคว้า 3 ทอง มวยยู-22 ชิงแชมป์เอเชีย

ประวัติชาติพันธุ์ "กูย" ก่อนดราม่า "กุน ขแมร์" โยงเชื้อสาย“บัวขาว”

ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาใช้ชื่อโรงรับจำนำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 (4) แห่ง พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อโรงรับจำนำ ดังนี้ 

  1. ต้องเป็นอักษรไทยที่มองเห็นได้ชัดเจน แต่จะมีอักษรต่างประเทศกำกับไว้ท้าย หรือใต้ชื่ออักษรไทยด้วยก็ได้
  2. ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือองค์พระรัชทายาท
  3. ไม่ซ้ำหรือพ้องกับชื่อโรงรับจำนำอื่นที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงรับจำนำนั้น
  4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ