จ่อเสนอร่าง กม.ปรับขึ้นเพดานเงินสมทบ ต้องจ่ายประกันสังคมสูงสุด 1,150 บาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอร่างกฎหมายปรับขึ้นเพดานเงินสมทบเป็นขั้นบันได ตั้งแต่ปี 2567 ผู้ประกันตน ม.33 ต้องจ่ายประกันสังคมเพิ่มจาก 750 เป็น 875-1,150 บาท/เดือน

ด้วยกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 ไว้ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2538 จนถึงปัจจุบัน

จึงสมควรปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

สภาพอากาศวันนี้! ทั่วไทยอากาศร้อน สูงสุด 38 องศา ส่วนใต้มีฝนลดลง

13 กุมภาพันธ์ “วันรักนกเงือก” สัตว์ที่ถูกคุกคามจากความเชื่อ

เพื่อความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น เพื่อการกระจายรายได้จากผู้มีรายได้มากไปสู่ผู้มีรายได้น้อยภายในระบบประกันสังคม และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคม

ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีการร่างกฎกระทรวง “กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ...” ขึ้นมาใหม่

มีใจความสำคัญ ระบุว่า ร่างกฎกระทรวงนี้จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 33 แต่ละคนให้กำหนดขั้นต่ำ ขั้นสูง ดังต่อไปนี้

(1)   ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 17,500 บาท

(2)  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 20,000 บาท

(3)  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2573 เป็นต้นไป จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 23,000 บาท

หมายความว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 บางกรณีจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่ม แต่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท จะไม่ได้รับผลกระทบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ค่าจ้าง 15,000 บาท

ปัจจุบัน : 750 บาท/เดือน

ปี 2567-2563 : 750 บาท/เดือน

ปี 2570-2572 : 750 บาท/เดือน

ปี 2573 เป็นต้นไป : 750 บาท/เดือน

ค่าจ้าง 17,500 บาท

ปัจจุบัน : 750 บาท/เดือน

ปี 2567-2563 : 875 บาท/เดือน

ปี 2570-2572 : 875 บาท/เดือน

ปี 2573 เป็นต้นไป : 875 บาท/เดือน

ค่าจ้าง 20,000 บาท

ปัจจุบัน : 750 บาท/เดือน

ปี 2567-2563 : 875 บาท/เดือน

ปี 2570-2572 : 1,000 บาท/เดือน

ปี 2573 เป็นต้นไป : 1,000 บาท/เดือน

ค่าจ้าง 23,000 บาท

ปัจจุบัน : 750 บาท/เดือน

ปี 2567-2563 : 875 บาท/เดือน

ปี 2570-2572 : 1,000 บาท/เดือน

ปี 2573 เป็นต้นไป : 1,150 บาท/เดือน

แต่ไม่เพียงผู้ประกันตนมาตรา 33 จะจ่ายเงินสมทบสูงเพิ่มขึ้นเท่านั้น ยังรวมถึงนายจ้างและรัฐบาลด้วย

คอนเทนต์แนะนำ
รวม 10 ของขวัญ "วันวาเลนไทน์ 2566" ให้แล้วการันตีความอบอุ่นใจ
104 แคปชัน วาเลนไทน์ 2566 ประโยคเด็ดบอกสถานะ โสด มีคู่ อกหัก
14 กุมภาพันธ์ เปิดประวัติ "วันวาเลนไทน์" จากความรักที่ไม่สมหวัง
รวมมุกจีบ วาเลนไทน์ 2566 มุกตลก มุกเสี่ยว เต๊าะทุกวันอยากเป็นเพื่อนแกมั้ง!

สิทธิประโยชน์เพิ่ม หลังปรับขึ้นเพดานเงินสมทบ

สำหรับประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับผู้ประกันตน คือทำให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นเนื่องจากฐานที่ใช้ในการคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะคำนวณจากค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม ดังนี้

(1)  เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย 50% ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุน

(2)  เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ 70% หรือ 30% ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุน

(3)  เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 50% ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุน

(4)  เงินสงเคราะห์กรณีตาย 50% ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุน

(5)  เงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีว่างงาน 50% หรือ 30% ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุน

(6)  เงินบำนาญชราภาพ ไม่ต่ำกว่า 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่นำส่งเข้ากองทุน โดยผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบ 15 ปี จะได้รับบำนาญ 20% ของค่าจ้าง ส่วนผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมากกว่า 15 ปี จะได้รับบำนาญเพิ่มอีก 1.5% ทุกการส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน

ส่วนเงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีการนำส่งเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพิ่มขึ้นจากการปรับฐานที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เจ็บป่วย

ปัจจุบัน : 250 บาท/วัน

ปี 2567-2569 : 292 บาท/วัน

ปี 2570-2572 : 333 บาท/วัน

ปี 2573 เป็นต้นไป : 383 บาท/วัน

ทุพพลภาพรุนแรง

ปัจจุบัน : 7,500 บาท/เดือน

ปี 2567-2569 : 8,750 บาท/เดือน

ปี 2570-2572 : 10,000 บาท/เดือน

ปี 2573 เป็นต้นไป : 11,500 บาท/เดือน

คลอดบุตร

ปัจจุบัน : 22,500 บาท/ครั้ง

ปี 2567-2569 : 26,250 บาท/ครั้ง

ปี 2570-2572 : 30,000 บาท/ครั้ง

ปี 2573 เป็นต้นไป : 34,500 บาท/ครั้ง

เสียชีวิต

ปัจจุบัน : 30,000 บาท

ปี 2567-2569 : 35,000 บาท

ปี 2570-2572 : 40,000 บาท

ปี 2573 เป็นต้นไป : 46,000 บาท

บำนาญ (ส่งเงิน 15 ปี)

ปัจจุบัน : 3,000 บาท/เดือน

ปี 2567-2569 : 3,500 บาท/เดือน

ปี 2570-2572 : 4,000 บาท/เดือน

ปี 2573 เป็นต้นไป : 4,600 บาท/เดือน

บำนาญ (ส่งเงิน 25 ปี)

ปัจจุบัน : 5,250 บาท/เดือน

ปี 2567-2569 : 6,125 บาท/เดือน

ปี 2570-2572 : 7,000 บาท/เดือน

ปี 2573 เป็นต้นไป : 8,050 บาท/เดือน

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะยาวไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายได้ คลิก

คุณหมอสาวโวยบัตรเครดิตถูกแฮก สูญนับแสนบาท ร้องแบงก์ช่วย ให้รอนาน 3-7 วัน

7 ร้านอาหารอร่อยรับ วาเลนไทน์ 2566 คนโสดนั่งคนเดียวได้ ไม่เหงาอีกต่อไป

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ