พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร 2 นายทหารหญิง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 9 ข หน้า 1 ลงวันที่ 1 มีนาคม เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ระบุ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย

แพร่ประกาศให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง รวม 6 ราย

มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ดังนี้

  • จ่าสิบโทหญิง ศิรินทิพย์ นางาม เป็น ร้อยตรีหญิง
  • จ่าสิบโทหญิง สมสวัสดิ์ เชื้อจันทร์ เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ