โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมูญ ปี 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ยศทหาร พุทธศักราช 2479

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2,704 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหาร-ตำรวจ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ดังนี้

1.ร้อยเอก ขวัญชัย แสงนาค เป็น พันโท

2.ร้อยเอก เพียร กรรมใจ เป็น พันโท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2565

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ