โปรดเกล้าฯ ลดยศทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เหตุดื้อดึง ขัดขืน ผิดราชสวัสดิ์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ลดยศทหารจาก "ร้อยเอก" เป็น "จ่าสิบเอก" ทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เหตุดื้อดึง ขัดขืน ผิดราชสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 140 ตอนที่ 20 ข หน้า 1 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ และให้ออกจากยศทหาร โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รับราชการ และให้ออกจากยศทหาร

ด่วน! โปรดเกล้าฯ ถอดยศ "พันเอก" ฐานสร้างความวุ่นวายในราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ส.ว.เพิ่ม "พลเอก พหล" สมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งว่าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 5 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560  มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยเอก พีระพงศ์ สราญรมย์ รองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการที่ 1(4) หมวดมาตรฐานมหาดเล็กวรภาชน์/มหาดเล็กรับใช้ทั่วไปและคลังวรภาชน์ กองร้อยราชสำนักที่ 2 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระอค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา ร้อยเอก) เป็น รองหัวหน้าชุด หมวดปฏิบัติการที่ 2 หมวดมาตรฐานชาวที่ทั่วไปและงานระบบที่ประทับ กองร้อยราชสำนักที่ 2 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา จ่าสิบเอก) ให้ออกจากยศ ร้อยเอก คงเป็น จ่าสิบเอก เนื่องจากประพฤติผิดวินัยทหาร ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ และผิดต่อราชสวัสดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ