โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 1 พันตรีหญิง 8 นายร้อยหญิง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 9 นาย ประกอบด้วย 1 พันตรีหญิง 8 นายร้อยหญิง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 31 ข หน้า 1-2 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ราชองครักษ์ประจำพระองค์" เพิ่มเติม

"ในหลวง" พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4 แก่ นางปราณี อุ่นพรม

มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 9 นาย ดังนี้

1. ร้อยเอกหญิง กุลวธู วงศ์วิริยภัทร เป็น พันตรีหญิง
2. ร้อยโทหญิง สุดใจ ปรางทอง เป็น ร้อยเอกหญิง
3. ร้อยตรีหญิง เทียนรัตน์ ไชยสิงห์ เป็น ร้อยโทหญิง
4. ร้อยตรีหญิง คณินทรา เรืองยศ เป็น ร้อยโทหญิง
5. จ่าสิบเอกหญิง นภาพร อินทร์อยู่ เป็น ร้อยตรีหญิง
6. จ่าสิบเอกหญิง วิจิตรา รามัญวงศ์ เป็น ร้อยตรีหญิง
7. จ่าสิบเอกหญิง พรภิมล บุษบง เป็น ร้อยตรีหญิง
8. จ่าสิบเอกหญิง เรวดี วรสิทธิ์ เป็น ร้อยตรีหญิง
9. จ่าสิบเอกหญิง ปาริชาติ แก้วเกตุ เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน
 

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ