โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ราชองครักษ์ประจำพระองค์" เพิ่มเติม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์ประจำพระองค์ เพิ่ม 1 นาย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่ม 140 ตอนพิเศษ 165 ง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ ระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์

"ในหลวง" พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4 แก่ นางปราณี อุ่นพรม

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 7 นาย

เปิดประวัติ "อโนชา ชีวิตโสภณ" ประธานศาลฎีกาหญิง คนที่ 3

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก สิทธิศักดิ์ มินวงษ์ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ