แพร่กฎกระทรวงมหาดไทย เปิดสถานบริการ 24 ชั่วโมง เขตส่งเสริมการบินภาคตะวันออก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจาฯ แพร่กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดสถานบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา แพร่กฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17  แห่ง พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 และมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้เพิ่มความตอ่ไปนี้เป็นข้อ 6/1 แห่งกฎกระทวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. 2547

“ราเมศ” เผย ผู้นำฝ่ายค้าน เป็นสิทธิของพรรค “ก้าวไกล” ย้ำ ทำหน้าที่ดีที่สุด

สน.ทองหล่อ ฝากขังหนุ่มเบนซ์กร่าง พร้อมแจ้งหลายข้อหา!

“ข้อ 6/1 สถานบริการตามมาตรา 3 (1) ถึง (5) ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ให้เปิดทำการได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

ทั้งนี้ ท้ายราชกิจจานุเบกษา ยังระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2519 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 บัญญัติให้การกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

และโดยที่ได้มีการกำหนดเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สมควรกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบิน ภาคตะวันออกให้เปิดทำการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมของเมืองการบิน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ