ศาลปกครอง สั่งกรมที่ดินจ่าย “ธนาธร” 4.9 ล้าน คดีที่ดินราชบุรี!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศาลปกครอง สั่งกรมที่ดินต้องชดใช้เงินค่าที่ดินให้ “ธนาธร” 4.9 ล้าน คดีที่ดินราชบุรี แต่ยืนยันเพิกถอน น.ส.3.ก.ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 27 กันยายน ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง ในกรณี ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยื่นฟ้อง กระทรวงมหาดไทย (มท.) อธิบดีกรมที่ดิน และปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีที่มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ 29 มี.ค.2565 เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3. ก.  เลขที่ 158 และเลขที่ 159 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน และเนื้อที่ 38 ไร่ 67 ตารางวา ของนายธนาธร ทำให้นายธนาธรฟ้องเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินดังกล่าว

ศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์ ปิดกั้นคลิปวัคซีนโควิดของ "ธนาธร"

ย้อนรอย! คดี “ธนาธร” ปมความผิดอาญา มาตรา 151 จากการถือหุ้นสื่อ

โดยศาลเห็นว่าเนื่องจากตำแหน่งที่ดินตามหนังสือ น.ส. 3.ก.  ทั้งสองแปลง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2512 จึงเป็นการออกหนังสือ น.ส.3. ก. ที่เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามมิให้ดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวรและเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3.ก.)  และการที่กระทรวงมหาดไทย กับ ปลัด มท. มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของนายธนาทรที่ขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

อย่างไรก็ตาม การที่นายอำเภอจอมบึง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกหนังสือ น.ส.3. ก. ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ความรู้ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวว่าเป็นที่ดินที่ต้องห้ามออกหนังสือ น.ส. 3. ก. ตามกฎหมายหรือไม่  ได้ออกหนังสือ น.ส.3.ก. เลขที่ 158 ให้แก่นาย อ.และออกหนังสือ น.ส.3.ก. เลขที่ 159 ให้แก่นาย ช.  เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2521 ตามโครงการเดินสำรวจโดยมิได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามตามกฎหมาย   ต่อมา นาย อ. และนาย ช. ได้จดทะเบียนขายทั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่ บริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่  12 ก.ย.2528  หลังจากนั้น บริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนขายรวมสองแปลงให้แก่ นาย ส.เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2534 และนาย ส. ขายรวมสองแปลงดังกล่าวให้แก่นายธนาธร เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2543  

นายธนาธร จึงเป็นบุคคลที่ซื้อที่ดินดังกล่าวโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และได้รับความเสียหาย  การกระทำของนายอำเภอจอมบึง ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดต่อนายธนาทร  กรมที่ดิน จึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายอำเภอจอมบึง

พิพากษาให้กรมที่ดิน ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 4,912,311.21 บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา 7 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ของต้นเงินจำนวน 4,785,782.98 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ตามคำขอของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ทั้งนี้ ภายใน60วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาลแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่นายธนาทร คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โปรแกรมการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2022 ของนักกีฬาไทย วันที่ 27 ก.ย. 66

ประกาศฉบับ 9 เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก ลมกระโชก 27-29 ก.ย.

เปิดปฏิทินวันหยุดตุลาคม 2566 เช็กวันหยุดราชการ-วันสำคัญ

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ