เช็กสิทธิประกันสังคม เปิดใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนบอร์ดประกันสังคม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เรื่องต้องรู้ สิทธิประกันสังคม ของผู้ประกันตน มาตรา 33 40 39 และนายจ้าง ในการเลือกตั้งผู้แทนเป็นคณะกรรมการ "ประกันสังคม" (บอร์ดประกันสังคม) โดยลงทะเบียนเลือกตั้งได้จนถึง 31 ต.ค. นี้ เลือกจริง 24 ธ.ค.66

สำนักงานประกันสังคมเตรียมจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยกำหนดเข้าคูหาในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดเลือกตั้ง

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมปี 2566 เช็ก! รายชื่อสถานพยาบาล

เช็ก!ประกันสังคม ม.33 ถูกเลิกจ้างแบบไหนหมดสิทธิรับเงินทดแทน

“เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” ขยายเวลาลงชื่อใช้สิทธิ-รับสมัครผู้แทนถึง 10 พ.ย.นี้

โดยให้ผู้ประกันตนและนายจ้าง ได้คัดสรรคตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ โดยผู้ประกันตน 1 คน สามารถเลือกตัวแทนได้ไม่เกิน 7 คน เช่นเดียวกับฝ่ายนายจ้างสามารถเลือกตัวแทนได้ไม่เกิน 7 คนเช่นกัน

สำหรับผู้มีสิทธิตั้งคณะกรรมการประกันสังคม คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนทั้งนายจ้าง และผู้ประกันตนให้ รีบลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่ดูแลบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน และนายจ้าง

นอกจากนี้ ประกันสังคมยังเปิดรับสมัครเลือกตั้งเข้าบอร์ดประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลข วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการประกันสังคม มีความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และไม่ใช่เรื่องไกลตัว

โดยคณะกรรมการประกันสังคม จะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ
3. วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
4. วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
5. พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม
6. ให้คำปรึกษาและแนะนำคณะกรรมการ/สำนักงานประกันสังคม
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน

โดยสำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ดังนี้

1.จะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดสมัครรับเลือกตั้ง
2.ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 36 เดือน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
3.ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
5.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
6.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
8.ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบกิจการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่
9.ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
10.ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ