พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่




พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ 20 รูป

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 293 ง หน้า 1-2 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2564  นั้น

พระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ "พระราชาคณะ"

ด่วน! มีพระบรมราชโองการ โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ 6 "พระราชาคณะเจ้าคณะรอง"

โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายพล ข้าราชการในพระองค์รับราชการ "อัตราพลเอกพิเศษ"

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้บัญชาการสำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์

บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

1. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
2. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
3. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
4. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
5. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
6. สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
7. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
8. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
9. พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมมเสฎโจ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
10 . พระพรหมสนาบดี (พิมพ์ ฌาณวีโร) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
11. พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
12. พระพรหมมุนี (บุญเรื่อง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
13. พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
14. พระพรหมวชิรากร (สุนทร  สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
15. พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
16. พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
17. พระธรรมริสุทธาจารย์ (แสวง ธมุเมสโก) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
18. พระธรรมชิรญาณ (จิรพล  อธิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
19. พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
20. พระธรรมวชิรเมธาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตติยุตโต) วัดโสมนัส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายเศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

 

ดาวน์โหลด/อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

รู้วันโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท พร้อมวิธีเช็กเข้าบัญชี

กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566

วันหยุดเดือนธันวาคม 2566 เช็กเลยมีวันหยุดราชการ-หยุดยาววันไหนบ้าง

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ