โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครนักเรียนภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปี 2567


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประกาศรับสมัครนักเรียน สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปี 2567 เปิดสอน 7 สาขาวิชา สมัครได้ถึง 26 ก.พ. นี้

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาคปกติ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
 • ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • ช่างยานยนต์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างเมคคาทรอนิกส์

รร. นายเรืออากาศฯ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ส่วนกองทัพอากาศ ปี 2567

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับสมัครนักเรียน 5 สาขา จำนวน 180 คน

ประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครนักเรียนภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปี 2567 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครนักเรียนภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปี 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพไทย รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปโดย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ. 2553
 • สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา (รับผู้เกิดตั้งแต่ 1 เมษายน 2549 ถึง 31 มีนาคม 2552) สำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2546) และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมาแสดง
 • ทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) โดยไม่ใช้สิทธิลดวันรับราชการ อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545) นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องปลดประจำการก่อนการขออนุมัติเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
 • มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด กรณีบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ หรือถ้าบิดามารดา คนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนถึงแก่กรรม หรือสาบสูญ ต้องมีใบมรณะบัตร หรือสูติบัตร หรือหลักฐานทางราชการรับรองว่าบิดา หรือมารดาผู้ให้กำเนิดเกิด ณ ที่ใดในประเทศไทย
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นทหาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 76 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
 • มีผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับผิดชอบในพันธกรณีต่าง ๆ ตามแบบสัญญาที่กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนด
 • ไม่เคยถูกปลด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือองค์การใด ๆ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้พ้นจากความเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ. 2553
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพดิด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 • ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในระเบียบการรับสมัครอย่างละเอียด

สิทธิพิเศษ

หากผู้สมัครมีหลักฐานแสดงสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้ จะสามารถนำไปรวมเพิ่มกับคะแนนสอบได้ ดังนี้

1. หลักฐานหนังสือรับรองแสดงว่าสอบวิชาทหารได้ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ถ้ามี)

 • ชั้นปีที่ 1 เพิ่มให้ร้อยละ 3 ของคะแนนรวมในการสอบทุกรอบ
 • ชั้นปีที่ 2 เพิ่มให้ร้อยละ 4 ของคะแนนรวมในการสอบทุกรอบ
 • ชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ร้อยละ 5 ของคะแนนรวมในการสอบทุกรอบ

2. หลักฐานซึ่งแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ถ้ามี) เพิ่มให้ร้อยละ 5 ของคะแนนรวมในการสอบทุกรอบ

3. หลักฐานชื่งแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี) เพิ่มให้ร้อยละ 10 ของคะแนนรวมในการสอบทุกรอบ

ภาพประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครนักเรียนภาคสมทบ ประจำปี 2567 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครนักเรียนภาคสมทบ ประจำปี 2567

ภาคสมทบ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
 • ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • ช่างยานยนต์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างเมคคาทรอนิกส์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพไทย รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปโดย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ. 2553
 • สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นชายโสด หรือหญิงโสด อายุไม่เกิน 22 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2545) สำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนข้าราชการและพนักงานราชการของส่วนราชการอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2541) ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมาแสดง
 • มีสัญชาติไทย
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 • ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากสถานศึกษาอื่น
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพดิด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 • ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในระเบียบการรับสมัครอย่างละเอียด

การสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ https://www.mtts.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 500 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 ก.พ. 67 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศภาคปกติ และประกาศภาคสมทบ

ที่มา : ประกาศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ตรวจหวยงวดนี้ - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ลอตเตอรี่ 16/2/67

ตรวจผลออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รู้จัก สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 คนนับหมื่นแห่เก็บภาพก่อนเปิดใช้จริง

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ