โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ 8 นายทหารสัญญาบัตร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 8 นาย

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 6 ข หน้า 1 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชรุจิทอง แก่ พันเอก ประสม สุขสอน

ประกาศราชกิจจาฯ กำหนดกีฬา 14 ชนิด เป็น "กีฬาอาชีพ"

 

พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 8 นาย ดังนี้


1. จ่าสิบเอก ประสงค์ บุญจงค์ เป็น ร้อยตรี
2. จ่าสิบเอกหญิง สงัด ใยอ่อน เป็น ร้อยตรีหญิง
3. จ่าสิบเอกหญิง ศิรประภา คำหอมรื่น เป็น ร้อยตรีหญิง
4. จ่าสิบเอกหญิง อาภารัตน์ บุญเกิด เป็น ร้อยตรีหญิง
5. จ่าสิบเอกหญิง ปั่นประไพ กระวีพันธ์ เป็น ร้อยตรีหญิง
6. จ่าสิบเอกหญิง สุจิตรา ลาภชุ่มศรี เป็น ร้อยตรีหญิง
7. จ่าสิบเอกหญิง มัทนิน เย็นใจ เป็น ร้อยตรีหญิง
8. จ่าสิบเอกหญิง จุฑารัตน์ เพชรโสม เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

เปิดตำราข้อควรปฏิบัติของชาวพุทธ ใน “วันมาฆบูชา 2567”

ย้อนฟังเรื่องราว “ไอซ์ ปรีชญา” มรสุมทดสอบชีวิต

ราชทัณฑ์ แจงปล่อยตัวพักโทษ “ทักษิณ” เป็นไปตามกฎหมาย

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ