โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 32 นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ รวม 32 นาย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 49 ง หน้า 1-3 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ 8 นายทหารสัญญาบัตร

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ อาจารย์ ม.ดัง ผิดวินัยร้ายแรง-ข่มเหงประชาชน

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองตรักษ์ ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้ง 32 ราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 32 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 6 นาย
1. พลตรี โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์
2. พลตรี ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์
3. พลตรี เทพพิทักษ์ นิมิตร
4. พลตรี เสกสรร คูห์สุวรรณ
5. พันเอก วรเวช วนมงคล
6. พันเอก พฤฒนันท์ หริ่มเจริญ

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 2 นาย
7. พลเรือโท เสนอ เงินสลุง
8. นาวาเอก สมชาย น้อยพิทักษ์

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน 1 นาย
9. นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 23 นาย
1. พลตำรวจโท วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา
2. พลตำรวจโท สันติ ชัยนิรามัย
3. พลตำรวจโท สยาม บุญสม
4. พลตำรวจโท ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
5. พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
6. พลตำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย
7. พลตำรวจตรี พิทักษ์ อุทัยธรรม
8. พลตำรวจตรี สุวัฒน์ แสงนุ่ม
9. พลตำรวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ
10. พลตำรวจตรี อนันต์ นานาสมบัติ
11. พลตำรวจตรี สมควร พึ่งทรัพย์
12. พลตำรวจตรี อำนาจ ไตรพจน์
13. พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว
14. พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
15. พลตำรวจตรี สมบูรณ์ เทียนขาว
16. พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์
17. พันตำรวจเอก จตุพล เร่งถนอมทรัพย์
18. พันตำรวจเอก เด่นหล้า รัตนกิจ
19. พันตำรวจเอก ทนงศักดิ์ ปันไชย
20. พันตำรวจเอก ปิยรัช สุภารัตน์
21. พันตำรวจเอก พิชญ์รุจ กุลวิมลประทีป
22. พันตำรวจเอก จามร ทองพรรณ
23. พันตำรวจเอก สุรศักดิ์ มโนทัย
 

 

 

บ.ดอยแม่สลอง ออกประกาศหลัง "มอส ละครคุณธรรม" ถูกสืบนครบาลจับกุม

หลายฝ่ายจับพิรุธ หลังรัสเซียไม่คืนร่าง “นาวาลนี"

สามี รับสารภาพใช้หินทุบหัว “น้องนุ่น” นำศพไปทิ้งที่ปราจีนบุรี

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ