โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนตำรวจ 315 อัตรา ถึง 29 ก.พ. นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 315 อัตรา เรียนจบมีวุฒิปริญญาตรีให้ สมัครได้ถึง 29 ก.พ. 67

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร และบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 315 อัตรา ถึงวันที่ 29 ก.พ. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวน-กลุ่มที่เปิดรับ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบคัดเลือกทั้งหมด 315 อัตรา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มบุคคลภายนอก (ชาย) จำนวน 270 อัตรา
 • กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ (ชาย) จำนวน 30 อัตรา

รร. นายเรืออากาศฯ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ส่วนกองทัพอากาศ ปี 2567

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครทหารอาสา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท

สำนักงานกระทรวงพัฒนาสังคมฯ รับสมัครบุคลากร 27 อัตรา ถึง 29 ก.พ. นี้

 

 

 

โปสเตอร์ประกาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประกาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 • กลุ่มบุคคลภายนอก (ชาย) โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จำนวน 35 อัตรา

คุณสมบัติ

กลุ่มบุคคลภายนอก (ชาย)

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า (กรณีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี) (ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2549 - 2551)
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร หรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
 • เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิง
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออก หรือไล่ออกจากโรงเรียนทหาร หรือสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • บิดา มารดา และผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม หรือมีหลักฐาน
 • เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารตา หรือผู้ปกครองให้สมัตรเข้าเป็นนักเรียน
 • ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณี ตามที่กองทัพไทยกำหนด
 • ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาล หรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัคร หรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว
 • พื้นความรู้และคุณสมบัติตังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้น ภายหลังที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็ตาม จะต้องออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที

กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ (ชาย)

 • เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี) (ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2549)
 • ในรอบ 12 เดือนที่แล้วมาถึงวันเปิดรับสมัคร ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าโทษภาคทัณฑ์
 • ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่ต้องหาในคดีอาญาอันเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
 • ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 37 เซนติเมตร

กลุ่มบุคคลภายนอก (ชาย) โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • เป็นชาวไทยมุสลิม หรือขาวไทยพุทธ
 • ต้องมีภูมิลำเนาใน 5 จังหวัดขายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี (จะต้องสมัครในโควตาของจังหวัดที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน)
 • ต้องได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การสมัคร

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://admission.rpca.ac.th ช่องทางเดียวเท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. (การตำรวจ)) และ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 

ที่มา : ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เพื่อนบ้านยึดบ้านอากู๋ ครอบครองปรปักษ์ เครียดคิดสั้น-ผูกคอลาโลก!

ผลบอลเอฟเอ คัพ รอบ 5 แมนซิตี้ ถล่ม ลูตัน 6-2 ลิ่วรอบ 8 ทีม

พายุฤดูร้อน! ประกาศเตือนฉบับที่ 8 ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ