สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบอัยการ-อัยการผู้ช่วย 120 อัตรา ถึง 31 มี.ค. นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบคัดเลือกงานราชการ เป็นอัยการ-ผู้ช่วยอัยการ (สนามใหญ่) ประจำปี 67 ไม่เกิน 120 อัตรา พร้อมรายละเอียด-คุณสมบัติ สมัครได้ถึง 31 มีนาคม 2567

สำนักงานอัยการสูงสุด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2567 จำนวนไม่เกิน 120 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • ผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือผู้สมัครทดสอบความรู้ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครงานราชการ 263 อัตรา ถึง 20 มีนาคมนี้

บริษัท ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงาน 426 อัตรา ถึง 22 มี.ค. 67

ป.ป.ช.รับสมัครนักสืบสวนคดีทุจริต 169 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท

ภาพประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
ประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด

 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจโดยคณะกรรมการแพทย์จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่ง ก.อ. กำหนด และ ก.อ. ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการแพทย์แล้วเห็นสมควรรับสมัครได้

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เป็นนิติศาสตรบัณฑิต หรือสอบไล่ได้ปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ ซึ่ง ก.อ. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็นข้าราชการตุลาการ จ่าศาล รองจ่าศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมประพฤติ นายทหารเหล่าพระธรรมนูญ หรือทนายความ หรือได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่นตามที่ ก.อ. กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ หรือเป็นโรคตามที่ ก.อ. ประกาศกำหนด

การสมัคร

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com หรือเว็บไซต์ https://www.ago.go.th สมัครได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม เวลา 08.30 น. ถึง 31 มีนาคม 256 เวลา 14.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้สมัครต้องอัปโหลดไฟล์บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สวมครุยวิทยฐานะ หรือเครื่องแบบ หรือชุดสากสนิยม สวมเสื้อสีพื้น ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน ขนาด 1 นิ้ว (ประเภทไฟล์ JPG ความละเอียดประมาณ 40 - 100 KB) ในใบสมัครด้วย และต้องเป็นรูปเดียวกันรูปที่ผู้สมัครติดในบัตรประจำตัวสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 

ที่มา : ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2567

เปิดสถิติหวยออกย้อนหลัง 15 ปี งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม

ถนนพระราม 2 สร้างไม่เสร็จ เพราะอะไร ? นักธรณีวิทยาเฉลยแล้ว

ตรวจหวยงวดนี้ - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มีนาคม 2567 ลอตเตอรี่ 1/3/67

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ