ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครช่างประกอบปืนใหญ่-พนักงานประกอบกระสุน และพนักงานราชการอื่น ๆ ทั้งหมด 30 อัตรา รับ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. สมัครได้ระหว่าง 18 มี.ค. - 5 เม.ย. 67

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ทั้งหมด 11 ตำแหน่ง 30 อัตรา ค่าตอบแทนระหว่าง 10,430 - 13,800 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ช่างกลโรงงาน (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 10 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

คอนเทนต์แนะนำ
สำนักพุทธฯ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการ 52 อัตรา ถึง 20 มี.ค.นี้
เริ่มแล้ว! กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการ 35 อัตรา ถึง 2 เม.ย. 67
เคล็ดลับเลือกบัตรเครดิตที่ใช่ ตัวช่วยใช้เงินให้คล่องขึ้น แถมไม่สร้างหนี้ระยะยาว

ภาพประกาศ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ประกาศ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ช่างไฟฟ้า (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ช่างโลหะ (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิซาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม, สาขาวิชาช่างโลหะรูปพรรณ, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาชาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาอุตสาหกรรม, สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น, สาขาวิชาโลหะอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. ช่างประกอบและจัดปรับปืนใหญ่ (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 4 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชายานยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 3 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7. ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 2 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

8. พนักงานประกอบรวมกระสุน (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย จำนวน 2 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า, สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิตอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

9. พนักงานบรรจุหีบห่อ (กลุ่มงานเทคนิค) เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา

ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

10. พนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริการ) เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา

 • มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาพาณิชยการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

11. พนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) เพศชาย/หญิง จำนวน 3 อัตรา

 • มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • ปวช. เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัคร

ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครตาม ผนวก ค ในไฟล์รับสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนํามายื่นด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาแสดงผลการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 • สำเนาหลักฐานอื่น เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)

*ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย*

นอกจากนี้ ยังมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ชำระ ณ จุดรับสมัคร โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน เนื่องจากไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินค่าสมัครได้

สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ลานศิริพงษ์ กองบัญชาการ ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.ถึง เวลา 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wpc.mod.go.th ในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกําลังพล ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-3678-5970 ถึง 9

หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พันโทหญิง วันเพ็ญ เกียรติอมรรักษ์ หัวหน้ากําลังพล แผนกกําลังพล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-0991-4326 และ สิบเอกหญิง เบญจวรรณ กุดแถลง เสมียนแผนกกําลังพล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5375-3233 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ที่มา : ประกาศศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

เปิดใจ “ทักษิณ” ให้สัมภาษณ์สื่อครั้งแรก ยันไม่บังคับลูกในสนามการเมือง!

สรุป 8 ทีมสุดท้าย ยูโรป้า ลีก ฤดูกาล 2023-2024

“บิ๊กเต่า” ไม่กังวลโดน “บิ๊กโจ๊ก” ฟ้องหมิ่น ลั่น เรื่องนี้อีกยาว

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ