เปิดสาเหตุ-ผลกระทบ เมื่อโลกต้องพบกับ “Climate Change”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดสาเหตุและผลกระทบ เมื่อโลกต้องพบเจอกับ “Climate Change” การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สัญญาณเตือนจากปัญหาภาวะโลกร้อน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปัจจุบันอุณภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตได้จากฤดูหนาวของไทยที่หลายคนรู้สึกว่าอากาศไม่หนาวยาวนานเหมือนอย่างเคย ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเจอภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะทำให้อุณภูมิโลกสูงขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้เกิด “Climate change” หรือ “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” อีกด้วย ซึ่งปรากฏการณ์นี้มีสาเหตุมาจากอะไรและจะส่งผลกระทบกับโลกในด้านใดบ้าง ทีมข่าวพีพีทีวีจะไปหาคำตอบกัน

คอนเทนต์แนะนำ
เทียบความต่าง “เอลนีโญ” และ “ลานีญา” ส่งผลต่อโลกและไทยอย่างไร?
รู้จัก “เอลนีโญ” เพื่อลดความรุนแรงสภาพอากาศแปรปรวน
รวม “แบรนด์เสื้อผ้ารักษ์โลก” สวยมีสไตล์ ไม่ Fast Fashion

 

เปิดสาเหตุและผลกระทบเมื่อโลกต้องเจอกับ “Climate Change” Freepik/Metropolis
Climate Change

Climate change คืออะไร?

กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือ Climate Change ว่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ย (average weather) เช่น อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นต้น ในพื้นที่หนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นผลมาจากความผันแปรตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มาจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและนำมาสู่การเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศโดยตรง จนเกิดเป็น "Climate Change" ขึ้นมานั่นเอง ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกมีอาทิ

  • การผลิตพลังงาน ซึ่งใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยการเผาเชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
  • การผลิตสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมักจะมีการปล่อยมลพิษ และเผาเชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานในการผลิตอยู่เสมอ นอกจากนี้การทำเหมืองแร่และกระบวนการทางอุตสหกรรมอื่น ๆ ก็ปล่อยก๊าซออกมาด้วยเช่นกัน
  • การตัดไม้ทำลายป่า เนื่องด้วยต้นไม้ที่ถูกตัดจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บไว้ออกมา ส่งผลให้สภาพอากาศเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังทำให้ร่มเงาบริเวณนั้นหายไปส่งผลให้รู้สึกร้อนขึ้นอีกด้วย
  • การขนส่งต่าง ๆ ทั้งทางรถยนต์ รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน ส่วนใหญ่พาหนะเหล่านี้มักขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากเชื้อเพลงอย่างน้ำมัน ซึ่งทุกครั้งที่มีการเดินทางก็มักจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเสมอ และนั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
  • การใช้พลังงานของอาคารบ้านเรือนก็มีส่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เช่นกัน เพราะในปัจจุบันหลาย ๆ บ้านส่วนใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้ว และการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ล้วนส่งผลทำให้เกิดก๊าซคาบอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมาทั้งสิ้น

เปิดสาเหตุและผลกระทบเมื่อโลกต้องเจอกับ “Climate Change” ช่างภาพพีพีทีวี
ภาวะโลกร้อน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนั้น จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

อุณหภูมิสูงขึ้น

เมื่อก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น อุณหภูมิพื้นผิวของโลกก็จะเพิ่มสูงตามไปด้วยเช่นกัน เกือบทุกภูมิภาคบนโลกต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนมากขึ้นในขณะที่วันซึ่งอากาศร้อนก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าง่ายขึ้นและลุกลามเร็วกว่าเดิม ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์แล้ว ยังทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกอาจต้องสูญพันธุ์ อันเนื่องมาจากความร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย

พบเจอสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นทั้งน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้ง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลต่อการเกิดพายุฝนและภัยแล้ง โดยการเกิดภาวะโลกร้อนอาจทำให้เกิดพายุที่รุนแรงและมีความถี่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดน้ำท่วม ดินถล่ม สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและชุมชนอีกด้วย และนอกจากจะทำให้หลายพื้นที่ต้องเจอกับพายุฝนหรือน้ำท่วมแล้ว ก็อาจจะทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องความแห้งแล้งและเริ่มขาดแคลงน้ำได้เช่นกัน 

น้ำทะเลสูงขึ้นและเป็นภัยต่อสัตว์น้ำ

มหาสมุทรต้องดูดซับความร้อนอันเกิดจากภาวะโลกร้อน และเมื่อน้ำในทะเลอุ่นก็ย่อมส่งผลทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลายและทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นภับต่อภัยต่อชุมชนริมชายฝั่งและบนเกาะต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

อาหารขาดแคลน

ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก การประมงและปศุสัตว์อย่างแน่นอน เพราะความร้อนและการเกิดฝนอาจทำให้พืชผลโตได้ไม่เต็มที่ หรือทำให้พื้นที่ทุ่งหญ้าซึ่งเป็นแหล่งหากินของสัตว์ต่าง ๆ เสียหาย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นทอด ๆ ซึ่งหากเกิดปัญหาหนักขึ้นก็จะทำให้มนุษย์เกิดปัญหาความอดยากและภาวะทุพโภชนาการ

ความยากจนและการพลัดถิ่น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอีกตัวกระตุ้นที่จะนำไปสู่ความยากจน เช่น หากเกิดอุทกภัยขึ้นมาย่อมสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือน และชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นอย่างแน่นอน และหากเกิดความร้อนหรือภัยแล้งย่อมเป็นอุปสรรคต่อผู้คนที่ทำงานกลางแจ้ง ซึ่งทางสหประชาชาติได้ระบุไว้ว่า ในแต่ละปีมีผู้คนต้องผลัดถิ่นมากถึง 23 ล้านคน และอีกนับไม่ถ้วนต้องเผชิญความยากจน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) , สหประชาชาติ

อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านแล้ว! ล้างแค้นถูกโดรน-ขีปนาวุธถล่ม

คุณสมบัติ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ รับ 3,000 บาท

สรุป 4 ทีมสุดท้ายพร้อมโปรแกรมยูโรป้า ลีก รอบรองชนะเลิศ

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ