ฝ่าวิกฤตโลกเดือด ทุบสถิติ 120,000 ปี ด้วยความพอเพียง


โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

เผยแพร่
หลังจากที่เอลนีโญ ปรากฏการณ์ที่ทำให้ไทยต้องเจอกับอากาศร้อนที่สุดในรอบ 73 ปี กำลังจะผ่านพ้นไป ลานีญาก็กำลังเข้ามาแทนที่ ถึงแม้จะทำให้อากาศในบ้านเราเย็นลงได้บางส่วน แต่เราก็อาจจะต้องเจอกับภัยธรรมชาติอย่าง พายุ ฝนตกหนัก หรือน้ำท่วมได้ เรียกได้ว่าเป็นการซ้ำเติมปัญหาโลกร้อนที่ยังคงความรุนแรง ให้เลวร้ายลงไปอีกขั้น

ทั้ง 2 ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อยู่คู่กับโลกของเรามานานนับพันปี แต่ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้ง 2 ปรากฏการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้น และมีระยะเวลาการเกิดที่นานขึ้น ทำให้ต่อจากนี้ไปเราต้องเผชิญกับภัยธรรมชาตินานับประการ ทั้งอากาศที่ร้อนขึ้น ถึงขั้นที่นายอังตอนียู กูแตรึช เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ประกาศว่า “พวกเราอยู่ในยุคภาวะโลกเดือดแล้ว (Global Boiling)” ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น พายุ และการขาดแคลนอาหาร 

เตือนฉบับที่ 2 พายุฤดูร้อน ฝนตกตกหนัก 19-20 มี.ค.นี้

รวม “แบรนด์เสื้อผ้ารักษ์โลก” สวยมีสไตล์ ไม่ Fast Fashion

โลกร้อน ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ฝ่าวิกฤตโลกเดือด ทุบสถิติ 120,000 ปี ด้วยความพอเพียง

ทั้งหมดนี้มีสาเหตุหลักมาจากการบริโภคที่เกินพอดี และไร้ความรับผิดชอบของมนุษย์ ทั้งในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การตัดไม้ทำลายป่า และการบริหารจัดการขยะที่ยังไม่ดีพอ ฯลฯ  ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างรุนแรง

ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สุดขั้วนี้ โดยมีการทำนายว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเล เช่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร และอีกหลายพื้นที่ มีความเสี่ยงที่จะจมน้ำจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น รวมถึงผลกระทบต่อเกษตรกรรมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงได้จัดตั้ง "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม" หรือ “กรมโลกร้อน” ขึ้นในปี พ.ศ.2566 เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการระดับชาติ รองรับภารกิจที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้งขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา นั่นคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ซึ่งหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของเศรษฐกิจ แต่ยังครอบคลุมถึงการดำเนินชีวิตของคนในทุกๆ ด้าน เป็นหนึ่งในแนวทางที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าสามารถช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยทางองค์การสหประชาติได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปเป็นพิมพ์เขียวในการร่างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs 2030 ซึ่งมีแผนดำเนินการ 17 ด้าน อีกด้วย

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ

  1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และต้องมีความรู้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน
  2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลพร้อมด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
  3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

โลกร้อน ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ฝ่าวิกฤตโลกเดือด ทุบสถิติ 120,000 ปี ด้วยความพอเพียง

การนำหลักความพอเพียง มาช่วยเยียวยาโลกใบนี้ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ที่จัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน กว่า 40 ครั้ง โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยหลักของความพอเพียงทั้ง 3 ประการนั้น จะต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความรู้ และประกอบด้วยคุณธรรม ถือเป็นการเตือนสติผู้บริโภคให้คำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างรอบด้าน และพิจารณาถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการกระทำ

เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในมิติของสิ่งแวดล้อม “ความพอประมาณ” จะช่วยให้ประชาชนมีสำนึกในการอุปโภคบริโภคด้วยความประมาณตน ไม่ฟุ่มเฟือยสิ้นเปลือง ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรที่มากเกินความจำเป็น เช่น งดใช้เครื่องปรับอากาศมากเกินไป ใช้น้ำอย่างประหยัด หรือไม่สร้างขยะให้กับโลกมากเกินไป เป็นต้น

“ความมีเหตุผล” จะทำให้เกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนในแนวทางการดำเนินชีวิต เช่น การเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานไฟฟ้า ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล การบริหารจัดการของเสียที่ถูกวิธี รวมถึงการวางผังเมืองและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น ทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมลดลง ประหยัดพลังงาน และช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน

“การมีภูมิคุ้มกัน” คือการหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก รักษาระบบนิเวศ รวมถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และเตรียมมาตรการรองรับ ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากปัญหาโลกร้อน

โดยหลักการทั้งหมดนี้ ไม่ได้เป็นแค่เพียงหลักการสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของหลักคิด หรือ Mind Set ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท และมีความสุขในทุกสถานการณ์

ฝ่าวิกฤตโลกเดือด ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333 หรือ
FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey LINE : The King’s Journey

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงไทย ศึกเนชันส์ ลีก 2024 คืนวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 67

สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2024 หรือ VNL 2024 วันที่ 16-17 พ.ค. 67

6 ผักป้องกันไขมันพอกตับ กำจัดสารพิษ สรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งตับได้

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

alt=ฝ่าวิกฤตโลกเดือด ทุบสถิติ 120,000 ปี ด้วยความพอเพียง

เยอรมนี

VS
alt=ฝ่าวิกฤตโลกเดือด ทุบสถิติ 120,000 ปี ด้วยความพอเพียง

สกอตแลนด์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ