โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา ระหว่าง 20-27 พ.ค. 67


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ พนักงานรักษาศพ และอื่น ๆ ทั้งหมด 7 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท สมัครได้ระหว่าง 20 - 27 พ.ค. 67

โรงพยาบาลตำรวจ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ค่าตอบแทนระหว่าง 10,430 - 19,500 บาท โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

คอนเทนต์แนะนำ
กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการ 98 อัตรา รับสมัคร 21-30 พ.ค. 67
การประปานครหลวง รับสมัครพนักงาน 8 ตำแหน่ง 21 อัตรา ถึง 27 พ.ค. 67
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา ถึง 30 พ.ค. 67

 

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลตำรวจ
ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 • วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ หรือ
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ
 • สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 • วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ หรือ
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ
 • สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
 • ได้รับปริญญาตรี ทางด้านพยาบาลหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ
 • การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือ
 • ได้รับปริญญาตรีทางด้านเทคนิคการแพทย์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเวชระเบียนไม่น้อยกว่า 5 ปี

5. ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
 • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่พนักงานเปล เคยปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยให้แสดงหนังสือรับรองการผ่านงานประกอบ
 • ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)
 • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

6. ตำแหน่ง พนักงานรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

ผู้ที่สนใจ สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.policehospital.org พร้อมกรอกข้อมูลลงในใบสมัครและนํามายื่นด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคารศรียานนท์ โรงพยาบาลตํารวจ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2527 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (18.30 น. - 16.30 น.)

สามารถสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ที่มา : ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงไทย ศึกเนชันส์ ลีก 2024 คืนวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 67

สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2024 หรือ VNL 2024 วันที่ 16-17 พ.ค. 67

6 ผักป้องกันไขมันพอกตับ กำจัดสารพิษ สรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งตับได้

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ