กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครข้าราชการ 145 อัตรา ระหว่าง 4 - 24 มิ.ย. 67


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัด ทั้งหมด 9 ตำแหน่ง 145 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 18,150 บาท รับสมัครผ่านเว็บไซต์ระหว่าง 4 - 24 มิถุนายน 2567

กรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ทั้งหมด 9 ตำแหน่ง 145 อัตรา ค่าตอบแทนระหว่าง 12,650 - 18,150 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 100 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 18,150  บาท

คอนเทนต์แนะนำ
กรมอนามัย รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา ระหว่าง 24 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครข้าราชการ 102 อัตรา ระหว่าง 27 พ.ค. - 18 มิ.ย. 67
กรมคุมประพฤติ รับสมัครข้าราชการ 45 อัตรา ระหว่าง 24 พ.ค. - 14 มิ.ย. 67

ภาพประกาศ กรมที่ดิน กรมที่ดิน
ประกาศ กรมที่ดิน

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

2. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 18,150  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือทางภูมิศาสตร์

3. ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 18,150  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา

4. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 18,150  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุณาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 12,650 - 13,920  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงาน พัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 12,650 - 13,920  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา เงินเดือน 12,650 - 13,920  บาท

 คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน  4 อัตรา เงินเดือน 12,650 - 13,920  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
  • ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิซาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

9. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 12,650 - 13,920  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หรือสาขาวิชาเครื่องกลทางช่างกลโรงงาน

***** ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารภทั่วไป ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. *****

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2567 หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมที่ดิน

 

ที่มา : ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมที่ดิน

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2024 ( VNL 2024 ) วันอังคารที่ 28 พ.ค. 67

สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2024 หรือ VNL 2024 วันที่ 28 พ.ค. 67

วิจัยใหม่ศึกษา แมวสายพันธุ์ไหนอายุขัยเฉลี่ยสั้นที่สุด

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ