พระบรมราโชวาทของ "ในหลวง" พิธีตรวจพลสวนสนาม งานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย. 2514