พระบรมราโชวาทของ "ในหลวง" พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 9 ก.ค. 2514